Engelli Dostu Milli Park; Küre Dağları Projesi

Engelli Dostu Milli Park: Küre Dağları Projesi

 

 • Proje Adı: Engelli Dostu Milli Park: Küre Dağları
 • Fon Sağlayıcı Kuruluş: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortak Finansmanı
 • Proje Referans No: TR2009-01.35.01-04-440
 • Proje Ortakları: Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Proje Uygulama Yeri: Kastamonu ve Ankara
 • Proje Süresi: 22 Ay
 • Uygulama Dönemi: 15.08.2013 – 15.05.2015
 • Proje Bütçesi:427.990,09 EURO

Proje Hakkında:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (IDP) Hibe Programı” tarafından desteklenmekte ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Azdavay Kaymakamlığı, Azdavay Belediye Başkanlığı, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ve Küre Dağları Eko turizm Derneği (KED) işbirliği ile yürütülmekte olan Engelli Dostu Milli Park: Küre Dağları Projesi 9 Kasım 2013 tarihinde yapılan açılış toplantısıyla start aldı.

“Proje kapsamında Azdavay İlçesi Karakuşlu Köyünde bulunan ilkokul binasında engellilerinde yararlanabileceği ziyaretçi merkezi oluşturulması, 1200 metre uzunluğa sahip Çatak Kanyonu yürüyüş yolu ve seyir noktasının tüm engelli gruplarının kullanımına uygun hale getirilmesi ve bölgedeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Proje tamamlandığında Türkiye’de ilk kez bir milli parkta ve doğada engellilerin erişebileceği altyapı kurulmuş olacak.

“Engelli Dostu Milli Park: Küre Dağları” projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, TR2009/0135.01-04 “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonun Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında fonlanan bir projedir.

Proje Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) tarafından yürütülecek olup, projenin ortakları arasında T.C. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Küre Dağları Milli Park Müdürlüğübulunmaktadır.

Proje, doğa koruma alanlarında engelli erişebilirliğinin sağlanmasını hedeflemekte olup bu anlamda korunan alanlarda engelli erişebilirliğinin özgün yanını oluşturmaktadır.

2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı Engelliler Yasası’yla, “kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi” hükme bağlanmıştır.

Proje, doğa koruma alanlarında sunulan alt ve üst yapı ile hizmetlerin engelli erişebilirliğine uygun hale getirilmesine yönelik olarak Küre Dağları Milli Parkı’nda (KDMP) örnekler uygulamalar yapılmasını ve engelli erişebilirliği ve engelli hakları konularında doğa korumadan sorumlu yerel ve merkezi yönetim birimleri başta olmak üzere ilgili tarafların bilgi ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Proje ile korunan alan yönetiminde engelli erişebilirliğinin temel bir unsur olarak plan ve karar süreçlerinde dikkate alınması gerekliliğinin altı çizilecek ve projenin yönetimi ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde engelli hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetim ve üniversite bir arada çalışacaktır.

Proje kapsamında;

 1. Azdavay Karakuşlu Köyü’ndeki eski ve kullanımlayan ilkokul binaları ve yaklaşık 7 dönümlük arazide engelli erişebilirliğine uygun bir ziyaretçi merkezi oluşturulması
 2. Çatak Kanyonu yürüyüş yolu ve seyir terasının engelli erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için fiziki alt ve üst yapıya yönelik durum ve ihtiyaç tespitinin yapılması, plan ve tasarımlarının oluşturulması
 3. Çankaya Üniversitesi desteğiyle ziyaretçi merkezi ve yürüyüş yolu için plan ve tasarım alternatiflerinin üretilmesi ve seçilen plan ve tasarım unsurlarının sahada uygulanması
 4. KDMP Ziyaretçi Yönetim Planı’na engelli erişebilirliğine uygun düzenlemelerin eklenmesi
 5. Hedef gruplara yönelik bilgi, beceri ve farkındalık geliştirmeye yönelik eğitim ve seminer uygulamaları için modül ve materyal üretilmesi ve uygulanması
 6. Görünürlük artırıcı materyal (broşür, poster, web sitesi, proje e-bülteni vb.) üretilmesi / dağıtılması, proje faaliyet ve çıktılarının yerel ve ulusal medyada yer almasının sağlanması
 7. Proje sonunda çıktı ve sonuçların aktarılacağı ve tartışılacağı geniş katılımlı bilgi ve deneyim paylaşımı toplantısı seminerinin düzenlenmesi
 8. Proje yönetim ve koordinasyon çalışmaları, proje dönemi ve sonrası için izleme ve  değerlendirme yapısının oluşturulması

faaliyetleri planlanmaktadır.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI NERESİDİR?

KüreDağlarıMilliParkı(KDMP),Türkiyeninkuzeyindeki,KuzeyAnadoluDağSistemininbirparçasınıoluşturanKüreDağlarınınbatıucundayeralmaktadır.KüreDağlarınınbukesimiBartınveKastamonuilleriarasındapaylaşılmaktaveKaradenizkıyısındakiKurucaşileveCideilçelerininhemengüneyinedoğruuzanmaktadır.

KDMP’de yaygınolaninaltıkireçtaşları,çokgüzeljeomorfolojikoluşumlaryaratmıştır.Kanyonlar,vadiler,mağaralar,dolinler,şelalelervebenzerlerindenoluşanyüzeyşekilleriilekarışıkormanlardanoluşanbitkiörtüsü eşsizdoğalpeyzajlarortayakoymaktadır.KMDP’ninsahipolduğubiyolojikçeşitliliğinküreselönemi,WWFnin (Worldwide Fund for Nature - Dünya Doğayı Koruma Vakfı),Akdenizormanlarınınkorunmasıiçinbelirlemişolduğuonsıcaknoktalistesinedahiledilmesiiletescillenmiştir.WWFraporunagörealan,KuzeyAnadoluyapraklıveiğneyapraklıormanlarıolaraktanımlananalteko-bölgeyeveKaradenizNemliOrmanlarıekotipineaittehlikealtındakikarstikdağlıkalanlarıneldekalanengüzelörneklerindenbirinitemsiletmektedir.Alanınanaekosistemtipleri,doğalormanekosistemleri,bozukormanekosistemleri,gelenekseltarımeksosistemleriveakarsuekosistemleriniiçermektedir.Buekosistemleriçerisinde,enaz675bitkitürününvarlığıbilinmeklebirliktegerçeksayınınçokdahafazlaolduğutahminedilmektedir. Alandaayrıca,38familyayamensupve46sıtehditaltındaolan129kuştürükaydedilmiştir.

KüreDağlarıMilliParkı,korunanalanyönetimiaçısındanTürkiye'ninörnekalanlarındanbiriolmabaşarısınındikkatedeğerdüzeydeolduğupark,Avrupa'dakiörnekkorunanalanlarıbirarayagetirenPANParksağına (www.panparks.org) Türkiye'dengösterilenilkadaydır.

 

2000'liyılların başlarındanbuyanaalandaekoturizmingeliştirilmesiiçinsürdürülençabalar,etkindoğakorumayailişkinaraştırmaveplanlamaçalışmalarıylaMilliPark'ı2006yılındabaşlayanadaylıksürecinetaşımış, 2012 yılında PAN Parks üyeliği onaylanmasıyla KDMP Türkiye’nin ilk ve şimdilik tek PAN Parks üyesi korunan alanı olma niteliğini kazanmıştır.